Mayor of Putian Li Jianhui meet Wang Zhimin president

Mayor of Putian Li Jianhui meet Wang Zhimin president on December 02 2017

Putian City to attend there:Putian City Mayor Li Jianhui、Putian City Deputy Secretary Cheng Qiang、Putian City Vice Mayor Hu Guofang、Putian City Secretary-General Wu Zongxing 、Putian City Deputy Secretary-General Liu Dufan、Putian City Foreign Affairs Office of the party secretary Chen Liang and Zhang Zongxian, Director of Foreign Affairs Office of Putian City.