The Chairman of Taiwan’s New People’s Party come to vist TCPPRC

The Chairman of Taiwan’s New People’s Party MR.Weng Shiwei、the President Qiu Chunrong come to vist Thailand Council for Promotion of Peaceful Reunification of China.

TCPPRC attend activities:President Wang Zhimin, Executive Chairman Wu Binglin, Executive Vice President Wang Qiusong, Consultant Wu Peiqin, Vice President Xu Weichang, Xu Zhaosen, Chen Hailiang, Wang Jiapeng, Xu Xianli, Deputy Secretary Zhang Rangyuan, Zhou Zhaogeng, Executive Director Xie Miaoxin, Yuan Bing, Yang Li, Director Yu Denglin , Chen Wenjin, Yao Jianbin, Chen Qixu and so on.