Hong Kong Financial Global Wealth Management Limited come to visit TCPPRC

18 teams including Ms. Selina, executive director of Financial Global Wealth Management Limited in Hong Kong, vist to the Thailand council for the Promotion of Peaceful Reunification of China. Wang Zhimin, the president of Thailand council for the Promotion of Peaceful Reunification of China,and all colleagues of Thailand council for the Promotion of Peaceful Reunification of China welcomed the guests from Financial Global Wealth Management Limited in Hong Kong, and Organized a forum on “Overseas Asset Allocation and Wealth Inheritance” in the Galaxy Building meeting room. On November 10, 2017,

Fucheng Group Visited: Executive Director Ms.Selina Yu, Hong Kong Metropolitan Insurance Company Metlife: Cheris Leung, Chairman of Shaw Construction (Thailand) Limited Mr. Shao Banquan, Guest Speaker: Lin Gao Ren, Gao Feng Bai, Xu Youqi , Lin Meng Yi, Liu Limin, Maruyama Shizuka and so on.

Thailand council for the Promotion of Peaceful Reunification of Chinaattended the ceremony: president Wang Zhimin,; executive vice president Wang Qiusong, Zhang Junming, Diao Shousheng, Wang Linyizhu, Wen Jie, Huang Yiquan, Xie Chongtong, Wang Guoping; consultant Wu Peiqin、Shi Datuo; Vice President Wang Yimin, Wang Yiming, Xu Changchang, Huang Jianming, Lin Jianan, Wang Qingzhao, Zhuang Yukun, Chen Yubao, Wang Jiapeng, Wang Xiangming, executive director Xie Moxin, director Wang Shaoguo, Deng Tiande, Yu Denglin, Yang Li, Yao Jianbin and so on.